Vyhledávání

Napřáhnout ruku k pomoci může každý

Dobrovolnické centrum vzniklé díky projektu ROMSPIDO působí na Univerzitě Palackého od ledna 2017. Studenti mají možnost stát se dobrovolníkem, získat praktické znalosti, může se jim dostat pomoci při psaní kvalifikačních prací a také si uvědomí svá práva a povinnosti, svůj osobní potenciál. Helena v krabici uvádí rozhovor s vedoucím centra Vojtěchem Vodsed’álkem o cílech, úspěších a současné činnosti organizace. 

Kdy bylo založeno dobrovolnické centrum?

Dobrovolnické centrum v současné době funguje rok. Vzniklo v rámci projektu ROMSPIDO, který se zaměřuje na přípravu romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví se zohledněním spirituálních potřeb. To znamená od předškolní výchovy po základní až střední školu. Je to tříletý projekt, v rámci něhož jako jedna z hlavních aktivit vzniklo právě dobrovolnické centrum, které získává dobrovolníky pro potřeby projektu. Mimo projekt se snažíme o propagaci a zpřístupnění dobrovolnických aktivit studentům a pracovníkům Univerzity Palackého.

Jestli jsem správně pochopil (z názvu ROMSPIDO), zabýváte se rehabilitačními činnostmi dětí z romských rodin?

Nejsou tojenomromské rodiny, jsou to i lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o lokality v okolí Jeseníku, Bernartic, Lipníku nad Bečvou a Olomouce. Dobrovolnické centrum má tři hlavní cíle. Jeden z nich je propagace dobrovolnictví nebo lobování za dobrovolnickou angažovanost studentů a pracovníků UP, druhým cílem je dělat výzkumná šetření a výzkum dobrovolnictví nejenom na univerzitě, ale v rámci celé Olomouce. A třetím cílem je tvorba dobrovolnických politik na regionální úrovni. Dále také nabízíme konzultace pro neziskové organizace ve věcech dobrovolnictví – akreditace, inklusivní dobrovolnictví, fundraising atd.   

Takže spolupracujete s dětskými domovy a podobnými organizacemi?

My se snažíme rozšířit spolupráci s co nejvíce organizacemi, právě i vně sociálních služeb, protože chápeme, že ne každý musí mít zájem chodit do dětských domovů nebo pomáhat sociálně slabým, seniorům a tak dále. Proto vedeme spolupráci s hnutím Duha, s Divadlem na cucky, řešíme spolupráci se Sluňákovem, s Muzeem umění. Nemůžeme totiž fungovat jako klasické dobrovolnické centrum podle zákona o dobrovolnické službě. Naším cílem je sbírat pobídky od neziskových organizací a zprostředkovávat je co nejcíleněji jednotlivým studentům tady na univerzitě. 

Co považujete za svůj největší úspěch, kterého jste dosáhli za tento rok?

Určitě velkým úspěchem je protlačování dobrovolnictví na úroveň rektorátu. Máme od něj přislíbenou finanční částku, to znamená, že se o nás začíná zajímat. Do konce tohoto školního roku je naším cílem stát se součástí hlavní aktivity univerzity a to znamená, že bychom byli pevnou součástí univerzity a jejích struktur, třeba jako centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pokud vezmeme akademický rok, tak se nám podařilo zorganizování druhého ročníku dobrovolnictví na UP, v rámci něhož rektor Jaroslav Miller udělil cenu rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví a ocenil sedm nejlepších dobrovolníků z Univerzity Palackého. Mám radost, že to spektrum bylo opravdu veliké, dokázali jsme obsadit všechny kategorie a mezi oceněnými byli jak studenti, tak akademičtí pracovnici, kteří se nějakým způsobem dobrovolnictví věnují. Jsem také rád, že se nám pomalu daří navazovat spolupráci se studentskými spolky UP, pracovat i se zahraničními studenty a hlavně pomáhat neziskovým organizacím se sháněním dobrovolníků.  

Z jakých důvodů se dobrovolníci rozhodují pracovat v rámci centra? Jakou mají motivaci?

Těch motivací je spousta. Navíc se snažíme přístu k dobrovolnictví zjednodušovat. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP, konkrétně s katedrou informatiky jsme spustili webovou aplikaci www.dobrovolnictvi.upol.cz, do níž se studenti můžou přihlásit jednotnými přihlašovacími údaji, jako třeba do STAGu. Z různých kategorií, o které se zajímají, si můžou vyfiltrovat dobrovolnické příležitosti, které nám v současné době zaslali neziskové organizace z Olomoucka. Když dobrovolnictví provedou přes tu aplikaci, tak se jim zároveň počítají oddělané hodiny a tím pádem může student jako dobrovolník působit semestr či dva anebo celé studium. My pak jsme schopni na konci studia nebo tehdy, když student o to požádá, vyjet report, kde budou zaznamenány všechny dobrovolnické aktivity, včetně hodin. Opatříme to razítkem Univerzity Palackého a tím se snažíme lobovat u zaměstnavatelů, aby brali zřetel na to, že student není třeba jen vynikající vědec a má dobré studijní výsledky, ale zároveň je aktivním ohleduplným občanem.

Pro budoucí karieru sociálních pracovníků je to důležitý bod?

Nejenom sociálních pracovníků, já věřím, že občanská angažovanost není pouze doménou sociálních služeb a sociální práce. Řekl bych, že v sociálních službách je dobrovolnictví nejviditelnější, ale máme organizace jako hnutí Duha, které je víceméně postaveno na dobrovolnictví, ale jedná se o ekologii. V rámci udělení ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví jsme měli sedm různých kategorii – ekologie, dobrovolnictví v nemocnicích, sociální služby, kultura, děti a mládež, univerzitní akce, dobrovolnictví v rámci projektu ROMSPIDO.    

Jaké plány má dobrovolnické centrum do budoucna?

V současné době se budeme stěhovat, z této adresy na adresu Na Hradě. Největším cílem rozvoje je stát se součástí hlavní činnosti Univerzity Palackého, tím pádem zajistit nějakou formou udržitelnost i po skončení projektu ROMSPIDO. Plánujeme další dny dobrovolnictví, které bychom chtěli pojmout trošku jinak, protože se nám po těch dvou ročnících ukázalo, že o formu, kterou jsme vedli, není takový zájem. Takže chceme změnit vizi, udělat velkou propagační akci, chodit na přednášky, dostat se na různé fakulty, budeme vypisovat výběrové řízení na nové pozice do dobrovolnického centra. Chtěli bychom využít studenty z různých fakult a jejich různé backgroundy, znalosti a vůbec kontakty uvnitř fakult, abychom se mohli dostat do struktur univerzity a být dosažitelní pro co největší počet studentů. Tím pádem dobrovolnictví dostat studentům pod kůži, aby se vždy mohli na nás obrátit, jestli nebudou vědět, jak začít nebo budou chtít vymyslet vlastní projekt, který se bude věnovat nějaké podpoře cílových skupin.

To také může znamenat pomoc v provádění výzkumu?

Ano, máme udělanou obsahovou analýzu za poslední tři roky, jaké u nás na fakultě vznikaly bakalářské práce, které se věnovaly dobrovolnictví. Máme přistup do různých vědeckých databází, víme zhruba kdo, co a kde píše, jaké vycházejí publikace. Takže když by student chtěl psát závěrečnou práci na téma dobrovolnictví, je také možné se za námi stavit a my mu můžeme doporučit nějaké zdroje nebo ukázat, že byla napsána bakalářka na podobné téma, které on chce řešit a může na ni tedy navázat v dalším výzkumu.

Maxim Zaitsev

Studuje Sociální pedagogiku na CMTF. Svůj čas věnuje hledaní smyslů všeho, a nic se nedeje když ten smysl nevidí.