Vyhledávání

EU 2011 – KRIZE EVROPY?

V rámci cyklu besed Evropská unie 2011 – Krize Evropy? proběhlo v pondělí 11. dubna v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého první setkání studentů, akademické obce i široké veřejnosti se zástupci politického i kulturního života. Vystoupil zde významný státník a ministr zahraničí Slovenské republiky Mikuláš Dzurinda. Celou sérii besed mají na starosti studenti Katedry politologie a evropských studií FF UP, pod jejíž záštitou akce probíhá. „Téma besed jsme zvolili z několika důvodů. Tím hlavním je snaha přiblížit evropskou problematiku veřejnosti. Téma Krize Evropy pak už vyvstalo samo spolu s horkými otázkami kolem problematické ratifikace Lisabonské smlouvy, dopadu hospodářské recese na stabilitu eurozóny, stále častěji se objevující kritiky konceptu multikulturalismu, ale také přetrvávající otázky (ne)jednotnosti Evropy či absence demokracie v EU,“ uvedla pro Žurnál UP Kateřina Procházková, studentka KPES a jedna z organizátorek projektu.

Beseda začala pouze s mírným zpožděním, ale hned od začátku nabrala svižné tempo a po celou dobu se nesla v příjemné atmosféře. Na úvod představil celý projekt jeden ze studentů KPES a následně dostal slovo rovnou ministr Dzurinda, který po poděkování organizátorům za pozvání a pochvale krás města Olomouce začal hovořit k tématu přednášky. V první půlhodině zazněla připravená prezentace Mikuláše Dzurindy, ve které se zaměřil především na tři hlavní oblasti krize v Evropě – na krizi ekonomickou, politickou a také ekologickou. Spojení těchto problémů vytváří celkově nepříjemné evropské i celosvětové klima. Dalším bodem přednášky bylo hodnocení politiky středoevropských států – především Slovenska a České republiky. Ministr Dzurinda vyzdvihoval důležité hodnoty v zahraniční politice jako spolupráci se sousedními státy, nejen západními, ale i východními, a také nutnost udržovat přiměřenost zahraniční politiky. Tyto hodnoty byly zmiňovány také v souvislosti s tendencí dnešních politiků zapomínat na vlastní zodpovědnost a vytvářet populistickou, až nemravní, politiku.

Po vlastní přednášce přišla na řadu beseda, založená na dotazech publika. Jelikož na přednášku přišli lidé se skutečným zájmem o dění v Evropě a chtěli vědět, jaký je názor pana Dzurindy, tak byly otázky předem promyšlené a vztahovaly se přímo k tématu. Odpovědi byly přiměřeně vysvětleny na příkladech a zasazovány do souvislostí s věcmi dříve zmíněnými. V části besední se probírala především témata týkající se slovenské politiky, vztahů se sousedním Maďarskem a Ukrajinou nebo o možnosti vstupu Turecka do EU. A samozřejmě padl dotaz i na cestu z krize a neustálého zadlužování států a otázka ohledně možnosti bankrotu národních financí. V závěru ministr seznámil obecenstvo se svou představou o společném východisku z Evropské krize, která by podle něj měla být založena na upevnění stabilizačních mechanismů pro EU a také na zavedení penalizace států, které poruší principy a pravidla EU nebo eurozóny.

Lenka Koppová