Ceníme si svých absolventů? Státnice mohou znamenat sbohem i na shledanou

Autor: Ivana Procházková
Datum

Každý rok opustí Olomouc ně­kolik set absolventů napříč obory. Ať už najdou zaměstnání nebo budou ve studiu pokračovat jinde, je v zájmu každé vy­soké školy udržet s nimi kontakt. Jak toto zvládá Univerzita Palac­kého?

absolventi 2

Je zřejmé, že na prezento­vání jejich úspěchů či zkuše­ností může naše alma mater je­nom vydělat. Absolventi často ze sentimentu nebo zájmu o rozvoj jejich oboru svým bývalým pů­sobištím vypomáhají. Například přednáška Bohdana Pomahače, absolventa zdejší lékařské fa­kulty, sklidila nebývalý úspěch. Přesně takové akce jednak slouží jako motivace pro studium, dru­hak dokládají schopnost univer­zity dát studentům kvalitní zá­klad, který mohou dále rozvíjet.

Dosud působil vztah uni­verzity k absolventům poně­kud vlažně. Data o působení ani uplatnění našich studentů neevidujeme, ač je právě tato informace klíčová pro rozhodování potenciálních uchazečů.

Aktivní přístup lze zatím sledovat spíše na fakultní úrovni. Například Přírodovědecká fa­kulta pořádá stříbrné a zlaté promoce. Univer­zita nicméně slibuje zlepšení. „Nová koncepce práce s absolventy počítá i nadále s aktivním přístupem fakult, rektorát by měl centrálně za­štiťovat například databázi absolventů, prostor pro komunikaci, zpracovávat statistiky, analy­zovat dotazníky a pořádat společenské i vzdělá­vací akce,“ uvedla Eva Blažková, referentka pro vztahy s absolventy.

Právě pro komunikaci je zřízen Portál absol­ventů www.absolventi.upol.cz, který v současné době prochází grafickou rekonstrukcí. Zaregis­trovaní absolventi dostávají pravidelně newsle­tter s informacemi o dění na UP. Objevují se i aktuální pracovní nabídky, informace o zahra­ničních stážích a pozvánky na univerzitní akce. Doposud se na něj přihlásily přibližně čtyři ti­síce absolventů, což je oproti jejich opravdo­vému počtu malý zlomek.

„Momentálně jsem na mateřské, nemám čas dění na univerzitě intenzivně sledovat. Ob­časné zprávy bych ale uvítala, na Olomouc mám skvělé vzpomínky,“ říká Eva Petřvalská, absol­ventka andragogiky na UP. Sama se uplatnila v oboru – pracovala jako personalistka.

V plánu je i zřízení absolventských karet, které by jejich držitelům zpřístupnily některé studentské výhody, jako například užití kniho­ven či slevy na kurzy. Můžeme sledovat inspiraci Masarykovou univerzitou, kde podobný portál již 10 let funguje. „Samozřejmě jsme se inspiro­vali i u konkurence, abychom pro naše účely vy­brali to nejlepší ze systémů,“ přiznává Blažková.

O tom, že je kontakt s absolventy prioritním bodem vedení univerzity, svědčí nedávná kon­ference na toto téma na Filozofické fakultě. Sám budoucí rektor Jaroslav Miller téma akcentoval ve své volební kampani. Doufejme tedy, že nové vedení dodrží své sliby a bude spolupráci s ab­solventy intenzivně rozvíjet. Třeba tak jednou budete mít i vy chuť univerzitě postavit hvěz­dárnu s vaším jménem na štítě.

Publikováno 18. listopadu 2013 v HvK

 


Štítky:

,